Ik heb nog nooit een geschil of onenigheid met een klant gehad,
maar omdat men altijd Algemene Voorwaarden aanraadt….:

 

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, (koop)overeenkomst en prepareeropdracht tussen Second Life Taxidermy en de opdrachtgever of afnemer, voor zover hiervan niet schriftelijk is afgeweken. Van toepassing is steeds de laatste versie of de versie ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
   _______________________________
 2. Opdracht / overeenkomst
  1. Preparaten in opdracht
   Met het invullen van het opdrachtformulier ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en Second Life Taxidermy, namelijk de prepareeropdracht & koopovereenkomst ofwel afnameverplichting van het preparaat.
  2. Opdrachtgever gaat akkoord met registratie van benodigde gegevens bij het RVO en verklaart het orderformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
   _______________________________
 3. Wijzigingen overeenkomst / opdracht
  1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht dienen door de opdrachtgever per mail te worden gecommuniceerd.
  2. Het op het opdrachtformulier vermelde bedrag betreft het door de opdrachtgever geaccepteerde offertebedrag. Meerkosten & prijswijzigingen altijd in overleg.
  3. Meerkosten voor sokkels, stolpen, lijsten alsmede meerkosten ontstaan door wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever, zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
  4. In een enkel geval kan het voorkomen dat het oorspronkelijke offertebedrag, om tijdens het prepareerproces ontdekte redenen wordt (verlaagd of )verhoogd, om tot een degelijke uitvoering van de opdracht te komen. Tussentijdse prijswijzigingen altijd in onderlinge overeenstemming. Bij prijsverhoging is de opdrachtgever vrij de opdracht te annuleren.
   _______________________________
 4. Annulering / ontbinding / opzegging
  1. Second Life Taxidermy is gemachtigd de overeenkomst (in overleg of eenzijdig) te ontbinden. Voorbeeld: kort voorafgaand aan het prepareerproces kan een ter preparatie aangeboden dier om diverse redenen alsnog ongeschikt blijken om te worden opgezet. In overleg wordt dan bepaald wat met het dier te doen.
  2. Second Life Taxidermy is bevoegd de nakoming van leveringsverplichting op te schorten / de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onder omstandigheden van dien aard dat nakoming onmogelijk is of in redelijkheid niet van Second Life Taxidermy kan worden gevergd/verwacht.
   _______________________________
 5. Eigendom
  1. Alle ter preparatie aangeboden dieren zijn eigendom van Second Life Taxidermy tot de overeengekomen bedragen zijn voldaan.
  2. In opdracht geprepareerde dieren zijn bij annulering, niet reageren of niet afhalen door de opdrachtgever eigendom van Second Life Taxidermy. Hiermee eindigt de overeenkomst en leveringsverplichting.
  3. Een éénmaal gestart prepareerproces is gebonden aan tijd. Levert de opdrachtgever voorafgaand aan de start van het prepareerproces gevraagde noodzakelijke informatie niet (tijdig) aan, dan is Second Life Taxidermy gemachtigd het aangeleverde a). naar eigen inzicht te prepareren of b). ter destructie aan Rendac aan te bieden. Second Life Taxidermy wordt in geval a). eigenaar van het preparaat, de overeenkomst is hiermee ontbonden. Second Life Taxidermy zal de opdrachtgever in dit geval binnen één maand na voltooiing van het preparaat de gelegenheid geven het alsnog af te nemen.
   _______________________________
 6. Aansprakelijkheid
  Second Life Taxidermy is (mits geen sprake van grove schuld, nalatigheid of opzet) nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever of andere (rechts)personen, voor alle vormen van (in)directe schade, waaronder maar niet uitsluitend vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, noch voor schade…. :
  1. ….door overmacht of o.a. uitval van vriezers, diefstal, brand, waterschade etc.
  2. … veroorzaakt tijdens het prepareerproces. Het prepareren geschiedt op risico van de opdrachtgever. Bij schade, haaruitval (doorgaans enkel kort voorafgaand aan het prepareerproces te constateren), mislukking, bederf enz. worden geen schadevergoedingsaanspraken geaccepteerd.
  3. …aan aanleveringen die pas bij nadere inspectie ongeschikt blijken ter preparatie.
  4. …door o.a insecten, motten, museumkevers, schimmel, tapijtkevers. Alle preparaten worden met / in een speciale shampoo geweekt en gewassen ter bescherming hiervan. Na de overdracht is de opdrachtgever / afnemer verantwoordelijk voor het preparaat, schade, alsook ringen, documenten, CITES en het zorgdragen voor het mot- & insectenvrij houden.
  5. …aan goederen geleverd door derden (bijv. sokkels, stolpen, lijsten etc.).
  6. …als gevolg van door de opdrachtgever onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde, dan wel onjuiste of onvolledige aangeleverde gegevens.
  7. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
  8. In geval van aansprakelijkheid, is eventuele vergoeding van schade / terugstorting van het aankoopbedrag altijd beperkt tot het deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en blijft deze te allen tijde beperkt tot het maximum van het aankoopbedrag voor geleverde diensten en producten
   _______________________________
  1. Garanties, reclameren, retouren, ruilen
  2. Reclameren dient binnen 7 dagen na levering schriftelijk, met gedetailleerde melding van gebreken plaats te vinden. Second Life Taxidermy dient in staat gesteld te worden deze te controleren.

  3. Recht op terugbetaling van het aankoopbedrag vervalt indien de opdrachtgever na het ontstaan van schade geen maatregelen heeft genomen om deze te beperken of voorkomen.
  4. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever of derden onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van het preparaat zoals onjuiste opslag, onderhoud of (pogingen tot) aangebrachte wijzigingen. Hieronder vallen tevens omstandigheden waar Second Life Taxidermy geen invloed op kan uitoefenen, waaronder weersomstandigheden (bijvoorbeeld vochtigheid, zonlicht of extreme temperaturen).
  5. Preparaten zijn uniek, hierdoor is ruiling slechts mogelijk onder voorwaarde van beschikbare voorraad.
  6. Retourneren is alleen mogelijk mits onbeschadigd, in ongewijzigde staat.
  7. Verzendkosten van retourneringen zijn voor eigen rekening.
  8. Aankoopbedragen van retouren worden binnen 2 weken teruggestort.
  9. Wij hebben een voorkeur voor afhalen. Geen garantie op verzending van fragiele, breekbare artikelen.
  10. Maatwerk kan doorgaans niet worden geretourneerd.
   _______________________________

 7. Verzending / (aan)levering / afhalen

  1. Tenzij anders overeengekomen worden meerkosten / reiskosten in rekening gebracht voor het bij de opdrachtgever door Second Life Taxidermy afhalen van een op te zetten dier of af te leveren voltooid preparaat. Zie ook 11.3.
  2. Verzending via post is altijd op eigen risico.
   Indien gewenst kan een pakket tegen meerprijs verzekerd worden verzonden.
  3. Second Life Taxidermy is vanaf het moment van overdracht aan een verzendbedrijf niet aansprakelijk voor vertraging, verlies, zoekraken of beschadigingen.
  4. Zeer fragiele pakketten,ongeschikt voor regulier postverzending: prijs en wijze vervoer in overleg.
   _______________________________
 8.  Leveringstermijn preparaten in opdracht
  1. (Second Life Taxidermy prepareert vooralsnog part time:) de planning staat nooit van tevoren vast. Alle leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De termijn dient dient zeer ruim en slechts ter indicatie te worden genomen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Second Life Taxidermy aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens  vermeende vertraging.
   _______________________________
 9. Prijzen
  1. Alle prijzen (mondeling overeengekomen of op het opdrachtformulier) zijn offerteprijzen.
   Hiervan kan bij uitzondering in onderlinge overeenstemming worden afgeweken (zie punt.3)
  2. Second Life Taxidermy kan niet aan offertes / aanbiedingen/prijzen worden gehouden indien deze (deels) redelijkerwijs kennelijke een vergissing of verschrijving bevat.
   _______________________________
 10. Betaling (bij voorkeur via bank)
  1. Van het preparaat in opdracht: altijd op het moment van de overdracht.
  2. Voor webshop artikelen (volgt) en bezorging via post: vooraf, tijdens het bestelproces.
  3. Voor afhalen bij de opdrachtgever: reiskosten op het afhaalmoment.
   _______________________________
 11. Beeldmateriaal
  Opdrachtgever stemt in met vrij (online) gebruik van beeldmateriaal van het preparaat door Second Life Taxidermy.
  _______________________________
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle overeenkomsten met Second Life Taxidermy alsook op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

_______________________________

Loading...