Algemene voorwaarden Prepareerbedrijf – Nederlandse Vereniging van Preparateurs

Algemene voorwaarden Prepareerbedrijf

Artikel 1.
Definities Opdrachtnemer:
Second Life Taxidermy, gevestigd te Stadskanaal en verder te noemen als Opdrachtnemer.

Opdrachtgever:
De natuurlijke – of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en op grond waarvan door Opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht en/of diensten en/of zaken worden geleverd.

Consument:
De Opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst:
Een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten (digitale) schriftelijke overeenkomst tot het leveren of verzorgen van een dienst en/of zaken door Opdrachtnemer.

Offerte:
Een schriftelijke aanbieding door Opdrachtnemer betreffende het leveren of verzorgen van een dienst en/of een zaak.

Opdrachtformulier:
Een door Opdrachtnemer in te vullen en door Opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen (standaard) formulier waarop de omvang van de levering dan wel inhoud van de opdracht tot prepareren, alsmede de overeengekomen prijs en levertermijn worden vermeld.

Prepareren: de dienst om (delen van) een dood dier te conserveren.

Preparaat: een verduurzaamd dierlijk product.

Dier/dieren: alle diersoorten inclusief vogelsoorten.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s).

Artikel 3. Offerte

3.1 De aangeboden offerte is vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst kosten ontstaan door wijzigingen veroorzaakt door de Opdrachtgever, dan komen deze kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

3.3 Toezeggingen en/of afspraken door derden dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Prijs
4.1 Alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in de (web)winkel en op prijsstickers op zaken en/of preparaten zijn inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor het leveren of verzorgen van een dienst en/of zaken zijn vast gedurende de vooraf afgesproken termijn.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1 Een door Opdrachtgever akkoord bevonden en ondertekende offerte betreft een overeenkomst tot levering dan wel afname van het overeen gekomene.

5.2 Een door Opdrachtnemer ingevuld en door Opdrachtgever ondertekent Opdrachtformulier betreft een opdracht tot prepareren. Het op dit formulier vermelde bedrag betreft het door Opdrachtgever geaccepteerde offertebedrag. Aanvullend op deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen en/of bijzondere afspraken vermeld op het Opdrachtformulier onherroepbaar van toepassing.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Opdrachtnemer krachtens een overeenkomst geleverde zaken, niet zijnde dierlijk materiaal, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 7. Leveringstermijn en Overmacht
7.1 De door Opdrachtnemer aangegeven leveringstermijn(en) dient/dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door Opdrachtgever.

7.2 Van overmacht is sprake indien Opdrachtnemer niet in staat is binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorzaken buiten de schuld of risicosfeer om van Opdrachtnemer.

7.3 Opdrachtgever is verplicht het preparaat binnen 3 maanden na gereed melding door Opdrachtnemer bij deze laatste op te halen, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd op het opdrachtformulier.
Algemene voorwaarden Prepareerbedrijf – Nederlandse Vereniging van Preparateurs

Artikel 8. Wijzigingen door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen met betrekking tot het te prepareren preparaat, doch verplicht zich bij een wezenlijke afwijking van het overeen gekomene eerst Opdrachtgever hierover te informeren. Bij een wezenlijke afwijking heeft een Consument alsdan het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 Reclames door of namens een rechtspersoon moeten binnen 14 dagen na levering van zaken en/of preparaten bij Opdrachtnemer schriftelijk worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet. Reclames door een Consument dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument bij Opdrachtnemer worden ingediend.

9.2 Opdrachtnemer dient in staat gesteld te worden de ingediende reclame(s) te controleren.

9.3 Reclames of aanspraken van de Opdrachtgever, niet zijnde de Consument, geven deze niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van de dienst en/of zaken zoals is overeengekomen aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van kennelijke nalatigheid van de Opdrachtgever. Nadrukkelijk doch niet uitsluitend valt hieronder het niet (tijdig) verstrekken van (kopieën van) documenten ten bewijze van het legale bezit van het dode dier of delen daarvan, indien van toepassing. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.5 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van het te prepareren dier en als zodanig verantwoordelijk voor de bewijslast betreffende legale herkomst/bezit van het dier, indien van toepassing. In het geval tijdens het prepareerproces blijkt dat het te prepareren dier illegaal is, is Opdrachtnemer aangewezen dan wel (wettelijk) verplicht hiervan melding te doen bij de bevoegde instanties. Hieruit voortvloeiende kosten en/of schade komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren ter zake van iedere aanspraak van derden in verband met het te prepareren dier, waaronder de herkomst ervan.

9.6 Opdrachtgever erkent dat de opdracht een bewerking betreft van bederfelijk dan wel vergankelijk materiaal en dat de kwaliteit van het eindresultaat in grote mate afhankelijk is van de staat waarin het dier of dierlijk materiaal bij Opdrachtnemer wordt afgeleverd. Omdat het dier(lijk materiaal) in de meeste gevallen ingevroren wordt afgeleverd bij Opdrachtnemer, kan deze de kwaliteit op dat moment niet voldoende controleren. 100% garantie op het slagen van de opdracht kan daarom nooit gegeven worden. Bederf, al dan niet gedeeltelijk, komt veelal pas aan het licht wanneer het prepareerproces in meer of mindere mate is gevorderd. Wanneer Opdrachtnemer constateert dat er sprake is van bederf zal deze Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen. Beslist Opdrachtgever dat Opdrachtnemer de Opdracht toch dient af te ronden, dan vervalt het recht op reclame zoals vermeld in artikel 9.1. In geval Opdrachtnemer vanwege bederf geen kans ziet de Opdracht af te ronden, zal deze de Opdracht terug geven. Opdrachtgever is in dit geval uitsluitend de overeengekomen aanbetaling conform artikel 10.3 aan Opdrachtnemer verschuldigd, met een maximum van € 400,00 (inclusief BTW). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van iedere aanspraak wanneer van geheel of gedeeltelijk bederf sprake is.

9.7 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.

9.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de Opdrachtgever. Nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, valt hieronder schade aan het geleverde preparaat veroorzaakt door factoren of omstandigheden in de omgeving dan wel ruimte waarin Opdrachtgever het preparaat plaatst.

9.9 De schadevergoeding blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten en/of zaken.

9.10 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.11 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, dan wel meer of andere schade te voorkomen, alsmede Opdrachtnemer niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
Algemene voorwaarden Prepareerbedrijf – Nederlandse Vereniging van Preparateurs

9.12 Het staat Opdrachtgever niet vrij producten/geleverde diensten aan Opdrachtnemer te retourneren voordat Opdrachtnemer hiermee heeft ingestemd.

Artikel 10. Betaling (*)
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Bij geen of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf 30 dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10.3 Indien de overeenkomst een opdracht tot prepareren betreft, is Opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd welke voldaan dient te worden bij aflevering van het te prepareren dier door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Betreft het te prepareren dier een huisdier, dan betreft de aanbetaling 100% van het geoffreerde bedrag. De aanbetaling dekt de kosten van Opdrachtnemer voor o.a. (wettelijk verplichte) administratie, vil- en looikosten, kosten voor afvoer van het/de kadaver(s), vries- en bewaarkosten en vooraf in te kopen materialen t.b.v. de uitvoering van de opdracht.

10.4 Betaling door Opdrachtgever van zaken besteld via de webwinkel kan naar keuze van Opdrachtgever geschieden via de door Opdrachtnemer aangeboden betaalopties in die webwinkel.


Tenzij anders overeengekomen vindt betaling altijd plaats bij levering / afhalen van het preparaat, bij voorkeur via bank (mobiel bankieren).
Ik werk alleen bij uitzondering met aanbetalingen.

Artikel 11. Annulering
11.1 Opdrachtgever erkend dat prepareren een proces is dat uit verschillende niet-aaneengesloten fases bestaat. Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever, ongeacht in welke fase het preparaat zich bevindt, is Opdrachtgever (minimaal) het bedrag van de aanbetaling verschuldigd.

11.2 Opdrachtnemer zal bij annulering door Opdrachtgever het te prepareren dier dan wel (niet afgeronde) preparaat zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Opdrachtgever overhandigen.

11.3 Op annulering van gekochte zaken (retourzending of ruiling) via de webwinkel zijn de wettelijke voorwaarden betreffende ‘verkopen op afstand’ van toepassing, als ook de door Opdrachtnemer vastgestelde voorwaarden voor retourzending. Deze zijn in de betreffende webwinkel in te zien.

Artikel 12. Beëindiging
12.1 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.

12.2 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien tijdens het prepareren blijkt dat het te prepareren dier illegaal blijkt te zijn en/of door bevoegde instanties in beslag wordt genomen.

Artikel 13. Geheimhouding
Opdrachtgever verbindt zich om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders overeen is gekomen.

Artikel 14. Eigendomsrechten
14.1 Met inachtneming van het gestelde in artikel 9.5 geeft Opdrachtgever het te prepareren dier ter bewerking aan Opdrachtnemer en eventueel derden waarvan Opdrachtnemer diensten betrekt. Opdrachtnemer is bevoegd het preparaat onder zich te houden zolang de betaling van het overeengekomen bedrag voor de dienst van het prepareren niet geheel is geschied.

14.2 Opdrachtnemer houdt het preparaat onder zich minimaal gedurende de in artikel 7.3 gestelde termijn. In het geval Opdrachtgever het preparaat niet binnen de gestelde/overeengekomen termijn afhaalt, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht door Opdrachtgever. Ten einde de gemaakte prepareerkosten vergoed te krijgen vervalt het eigendom van het preparaat na het verlopen van de in art. 7.3 gestelde termijn aan Opdrachtnemer welke het preparaat als zogenaamde ‘winkeldochter’ tegen prepareerkosten aan een derde mag overdragen.

Artikel 15. Medewerking door Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever realiseert zich dat voor een juiste uitvoering van de opdracht een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de Opdrachtgever zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer telkens tijdig alle nuttige informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid hiervan.

15.2 Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van de Opdrachtgever niet tijdig of niet conform afspraken ter beschikking is gesteld van Opdrachtnemer, kan
Algemene voorwaarden Prepareerbedrijf – Nederlandse Vereniging van Preparateurs
dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer leiden en kunnen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.3 Indien Opdrachtnemer de overeengekomen dienst(en) verricht in/op een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte/locatie, en/of waar geleverde producten zich bevinden, dient Opdrachtgever deze ruimte/locatie in overeenstemming te brengen met de eisen die Opdrachtnemer daaraan kan verbinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

 

Loading...